Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Spolku

Stanovy spolku Merlinovci z. s.

 

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Spolek Merlinovci z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Tyršova 54/IV 339 01 Klatovy.

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, Jež se chtějí zdokonalit v umění boje se středověkými zbraněmi, naučit se více o historii, tyto znalosti a dovednosti předávat dál.

 

Čl. 3 
            Základní účely spolku

 1. Merlinovci z.s. je dobrovolnou, zájmovou skupinou lidí.
 2. Spolek se zabývá scénickými šermířskými vystoupeními pro veřejnost, představující období středověku. Účastní se setkání šermířských skupin, rekonstrukcí historických bitev a zajímá se o středověký způsob života lidí.

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména: Vystoupení pro širokou veřejnost

Příklady:

a)     účast na scénických vystoupeních

b)     účast na setkání šermířů

c)     účast na historických bitvách

d)     pořádání tréninků pro členy

Čl.  5 
I. Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát jakákoli osoba se zájmem o aktivní plnění účelu

a poslání skupiny, jak je popsáno v bodu 3/2 těchto stanov.

2. Pro členství je rozhodující:

a) dovršení osmnácti let věku.

b) dovršení patnácti let věku s písemným souhlasem rodičů.

c) souhlas se stanovami spolku.

d) vyplněná a odevzdaná/odeslaná přihláška.

3. Členství vzniká rozhodnutím hejtmana spolku.

           

             II. Členská práva

1.

a) spolurozhodovat jako člen sněmu o zásadních otázkách činnosti spolku.

b) vznášet připomínky, náměty a protesty k činnosti spolku, uplatňovatv něm svůj názor a spolurozhodovat o jeho veškeré činnosti, jíž se aktivně účastní.

c) vystoupit ze spolku.

2.

a) za souhlasu hejtmana využívat bezplatně majetek spolku a ostatní výhody, které spolek

poskytuje tak, aby tím nebyla narušena činnost spolku.

b) ve všech případech zániku členství získat zpět veškerý majetek, který má spolek od daného člena dle evidence majetku v nájmu.

          III. Členské Povinnosti

1.

a) aktivně se účastnit, pokud to zdravotní stav dovolí, veškerých činností spolku, zvláště

vystoupení pro veřejnost.

b) řádně a iniciativně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen.

c) dodržovat sjednanou dobu pro tréninky, vystoupení pro veřejnost a jiné činnosti spolku.

2.

a) dodržovat stanovy spolku a zákony ČR.

b) chránit a pečovat o veškerý majetek spolku, zvláště pak o majetek, který mu byl dle

evidence majetku svěřen do správy, nebo propůjčen k užívání. Tento majetek vevšech případech zániku členství skupině vrátit.

c) podřizovat se pravomocným rozhodnutím sněmu, hejtmana a jiných funkcí vespolku

zřízených, nejsou-li v rozporu se zákonem nebo stanovami skupiny.

 

3. Pasivní členství:

a) v případě, že člen spolkunení schopen aktivně plnit své členské povinnosti (např. z

rodinných, zdravotních, či jiných osobních důvodů), může požádat hejtmana o udělení

pasivního členství.

b) pasivní člen má omezena členská práva i povinnosti. Týkají se jej pouze

povinnosti uvedené v bodech 5/III/2/a, 5/III/2/b a 5/III/2/c.

c) v případě, že se člen skupiny chce vrátit k aktivnímu plnění členských povinností, může

požádat hejtmana o zrušení pasivního členství.

 

 

Čl. 6 
Zánik členství

Členství zaniká:

1. vystoupením člena.

2. vyloučením člena.

3. smrtí člena, nebo jeho prohlášením za mrtvého.

 

Čl. 7 
Orgány spolku

1. Spolek tvoří nejméně 3 členové.

2. Nejvyšším orgánem skupiny je hejtman. Po něm pak sněm, který tvoří všichni členové

spolku s výjimkou pasivních členů.

3. Svolává jej hejtman dle vlastní potřeby, případně na žádost kteréhokoli ze členů spolku. O

jeho svolání musí být informováni všichni členové spolku včetně pasivních členů.

4. Usnášeníschopnost sněmu je dána přítomností nadpoloviční většiny členů spolku s výjimkou

níže uvedených případů, kdy je sněm též považován za usnášeníschopný.

a) chybějící člen souhlasí s usnášeníschopností sněmu i bez své přítomnosti.

b) chybějící člen je nezvěstný, ve vazbě, dlouhodobě v bezvědomí, nebo je mu z

podobných důvodů znemožněno se sněmu zúčastnit.

c) chybějící člen se opakovaně třikrát za sebou na zasedání sněmu (svolaného s min.

týdenním intervalem) nedostavil, ačkoli byl o jeho svolání informován.

5. Rozhodující pravomoc sněmu:

a) je dána nadpoloviční většinou hlasů všech členů sněmu

b) v případě shodného počtu hlasů rozhoduje hejtman.

6. Sněmu se může zúčastnit s hlasem poradním:

a) pasivní člen.

b) jakákoli jiná osoba s pozváním některého ze členů skupiny.

7. Sněm rozhoduje o všech zásadních otázkách v činnosti spolku, zejména pak:

a) mění její statut.

b) schvaluje výši členských příspěvků.

c) volí do jednotlivých funkcí ve spolku zřízených.

d) dle potřeb spolku dodatečně zřizuje či ruší další funkce, včetně popisu činnosti.

e) má právo vyloučit člena ze skupiny v případě, že člen neplní členské povinnosti, a

to i v jeho nepřítomnosti v souladu s článkem 5/III.

8. Funkce spolku, jejich volba a činnost:

do všech funkcí (včetně dodatečně zřízených) je voleno bez funkčního období a změna

vefunkci je projednávána sněmem, na základě požadavku některého z jeho členů.

Počet funkcí zastávaných jedním členem není omezen.

a) Hejtman

- je statutárním zástupcem skupiny.

- je oprávněn podepisovat veškeré právní dokumenty.

- řídí činnost spolku a odpovídá za její chod při všech jejích činnostech (tréninky,

veřejná vystoupení, rekonstrukce historických bitev, atd.).

- svolává sněm a řídí ho při jeho zasedání.

- přijímá nové členy

- za své jednání je odpovědný sněmu.

- přiděluje a odebírá status „pasivní členství“.

- zodpovídá za správnost hospodaření skupiny.

- eviduje její majetek a je pověřen vedením pokladny.

b) Kancléř

- pomáhá hejtmanovi s vedením tréninků

- pomáhá organizovat průběh akcí pořádaných spolkem

c) Pobočník

- pomáhá při organizaci tréninků

 

Čl. 8 
Hospodaření spolku

 1. Spolek je samostatná právnická osoba, která se při svém hospodaření řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou zejména odměny za vystoupení pro veřejnost, dále pak členské a dobrovolné příspěvky, případně dary.
 3. Spolek je oprávněn pořádat akce dle platných předpisů a nařízení, s cílem získat finanční prostředky pro svoji činnost.
 4. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl v průběhu své činnosti a dělí ho ve své evidenci do dvou skupin:
  • v nájmu – majetek některého ze členů skupiny, který byl skupině propůjčen k užívání. Skupina, po dobu členství daného člena, rozhoduje o jeho použití a na vlastní náklady jej udržuje.
  • ve správě – majetek skupiny (včetně majetku v nájmu), jehož správou byl některý z jejích členů pověřen. O jeho použití rozhoduje skupina, která jej na vlastní náklady udržuje.

 Čl. 9 
Zánik

 1. Pravomocným rozpuštěním Ministerstvem vnitra ČR.
 2. Rozhodnutím sněmu za těchto předpokladů:
  • nad rámec usnášeníschopného sněmu jsou přítomni i všichni pasivní členové spolku, kteří mají v tomto případě plné hlasovací právo.
  • nejsou-li alespoň dva členové spolku proti tomuto rozhodnutí.
  • veškeré závazky a pohledávky jsou vyrovnány.
  • majetek v nájmu byl vrácen jeho majiteli.
  • majetek ve správě, (mimo majetku v nájmu) je včetně finančních prostředků rozdělen rovným dílem mezi členy spolku.

 Čl. 10 
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 05.08.2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.